DJ SBN

Allround DJ: Setje van een uur tot avondvullend

DJ SBN, Hè wie?

Ook wel bekend als Sjoerd Bruijnen, is de allround Dj die je overal en altijd in kan zetten. Deze goedlachse allround DJ weet iedereen van voor tot achter in beweging te krijgen en er voor zorgt dat jouw avond goed uit de verf komt. 

DJ SBN staat bekend om zijn zeer afwisselende draaistijl die voor ieder wat wils is.

DJ SBN,Allround DJ,DJ SBN Boeken
Boekingen per jaar
0 +

Allround DJ

Met zijn palet vol met de verschillende kleuren van muziek, laat deze topper jouw avond goed uit de verf komen. De nieuwste hitjes, lekkerste houseplaten, urban, 80’s, 90’s, guilty pleasures, de dikste technoplaten, hij kan het allemaal. 

Waar DJ SBN zijn sets begint met een rustige plaat kan het zo eindigen met een flinke beukplaat, of komt die juist ergens in het begin van zijn set al?! Wanneer de avond het toelaat, laat hij zijn publiek veel perspectieven van de verschillende muziekstijlen zien!

DJ SBN Boeken?

Informeer naar de beschikbaarheid en mogelijkheden, omschrijf je (vrijblijvende) aanvraag zo duidelijk mogelijk.
Mocht je een vraag hebben mail dan naar info@djsbn.nl

* Let op: Minimaal Pioneer 2x CDJ-2000NXS + DJM-900 of beter

DJ SBN op social media

VOLG DJ SBN OP SOCIAL MEDIA

Boekingen

AGENDA

vr
26
jul
Festinus - Jansse Bagge Bend
DJ SBN,Allround DJ,DJ SBN Boeken Tinus, Panningen
Website
Tickets
za
27
jul
Cocktailparty
DJ SBN,Allround DJ,DJ SBN Boeken Egchel, Egchel
Website
Tickets
vr
09
aug
Kinder vakantiewerk Helden - Vrijwilligersavond
DJ SBN,Allround DJ,DJ SBN Boeken Café De Pool, Helden
Website
Tickets
za
10
aug
Besloten event
Kessel
Website
Tickets
vr
16
aug
Besloten event
DJ SBN,Allround DJ,DJ SBN Boeken Baarlo
Website
Tickets
za
17
aug
Kermis Kessel-Eik
DJ SBN,Allround DJ,DJ SBN Boeken Limburg, LI
Website
Tickets

DJ SBN onderdeel van S-BeCo B.V., hierna genoemd S-BeCo B.V., gevestigd aan Hoevenstraat 7 5986 ND Beringe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://djsbn.nl
info@djsbn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
S-BeCo B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sjoerd@denkdoeners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
S-BeCo B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • S-BeCo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
S-BeCo B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van S-BeCo B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
S-BeCo B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
S-BeCo B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. S-BeCo B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
S-BeCo B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. S-BeCo B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door S-BeCo B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sjoerd@denkdoeners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . S-BeCo B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
S-BeCo B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@djsbn.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt verstaan:

 1. Onder ‘DJ SBN’: S-BeCo B.V., gevestigd te Beringe en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83251901. \
 2. Onder ‘opdrachtgever’: de (rechts)persoon die opdracht verleent aan DJ SBN tot het uitvoeren van podiumkunst en/of het verhuren van apparatuur en/of het organiseren van een evenement of festiviteit.
 3. Onder ‘opdracht’: de door de opdrachtgever aan DJ SBN verstrekte opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verzorgen van een evenement en/of het verhuren en/of het in bruikleen geven van zaken en/of het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen zoals omschreven in de overeenkomst.
 4. Onder ‘overeenkomst’: de tussen DJ SBN en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot opdracht.
 5. Onder ‘partijen’: alle betrokken partijen, te weten DJ SBN en opdrachtgever.
 6. Onder ‘meerwerk’: alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor DJ SBN en/of de door hem ingeschakelde toeleveranciers meer dan wel gewijzigde werkzaamheden moeten verrichten en/of hogeren (on)kosten moeten maken.
 7. Onder ‘zaken’: de door DJ SBN voor het uitvoeren van de opdracht gebruikte zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever verhuurde of anderszins in gebruik gegeven zaken, zoals geluids-, beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmateriaal, decorstukken, podiumdelen e.d.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten met DJ SBN.
 2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door DJ SBN schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Bij sommige opdrachten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zullen in dat geval bij de overeenkomst verstrekt worden.
 4. Deze voorwaarden zijn op ieder moment digitaal te downloaden van djsbn.nl.
 5. Indien en voor zover bij overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten en offertes

 1. Alle offertes van DJ SBN, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldigheid die vermeld staat op de offerte.
 2. Door ondertekening van de offerte, gaat de opdrachtgever een overeenkomst aan met DJ SBN inzake de opdracht genoemd in de offerte. Opdrachtgever en DJ SBN hebben in deze overeenkomst in ieder geval overeenstemming bereikt over: datum, tijdstippen, opdracht, vergoeding, locatie en overige dienstverlening.
 3. DJ SBN en opdrachtgever zijn gebonden nadat opdrachtgever de offerte inzake de opdracht voorziet van handtekening en als zodanig aan DJ SBN retourneert, per e-mail of per post.
 4. Eventueel na ondertekening van de offerte te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake de opdracht zijn slechts van kracht indien deze door DJ SBN en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Bij een eventuele annulering van de opdracht is de in deze algemene voorwaarden genoemde annuleringsbepalingen van kracht.
 6. Opdrachtgever en DJ SBN erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 7. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 8. Beeldmateriaal (mondeling, telefonisch, via e-mail verstrekt of op de website vermeld) van DJ SBN met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de opdracht worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DJ SBN garandeert echter niet dat alle offertes en producten volledig met het gegeven beeldmateriaal et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. DJ SBN zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.
 2. DJ SBN is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden (externe leveranciers) in te schakelen. Hoewel deze derden zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd worden kan DJ SBN niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van deze derden. DJ SBN verplicht zich echter wel een probleem dat ontstaan is door handelen of nalaten van door DJ SBN ingeschakelde derden naar beste kunnen op te lossen.
 3. Indien op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend. Hiermee wordt o.a. verlenging van de opdracht bedoeld.
 4. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, geeft opdrachtgever geen recht op korting op de in overeenkomst afgesproken vergoeding.


Artikel 5. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

 1. DJ SBN is verplicht tijdig aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door de opdrachtgever zullen worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met DJ SBN, volledig bekend te zijn met de prestaties van de DJ SBN en, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet overeengekomen opdracht.
 3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de met DJ SBN in de overeenkomst omschreven opdracht. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door DJ SBN uitgevoerde opdracht.
 5. Opdrachtgever zal DJ SBN op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op DJ SBN.
 6. Indien DJ SBN op weg naar de opdracht oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. DJ SBN zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
 7. De Opdrachtgever garandeert het volgende:
  1. In het geval van de uitvoering van een opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van DJ SBN.
  2. Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat opdrachtgever in overleg met DJ SBN voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
  3. De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
  4. Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 2 vrije groepen van 220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De stroomvoorziening mag niet meer dan 5 meter van de plaats van opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door opdrachtgever worden vergoed. DJ SBN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening.
  5. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de opdrachtgever hiervoor zorg dragen.
  6. Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de opdracht een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum opdracht door opdrachtgever aan DJ SBN zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door DJ SBN worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door DJ SBN extra kosten in rekening worden gebracht.
  7. Tenminste 14 dagen voor datum opdracht de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door opdrachtgever aan DJ SBN zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de locatie van de opdracht kan er een extra sjouwtoeslag door DJ SBN in rekening worden gebracht.
  8. Voor DJ SBN is een parkeerplaats binnen een straal van 400 meter na het laden en lossen beschikbaar voor alle door DJ SBN en haar crew gebruikte vervoersmiddelen.
  9. Parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf door DJ SBN in rekening worden gebracht.
  10. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor zaken, is opdrachtgever verplicht ervoor zorg te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met zaken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.
  11. Er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s.
 8. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 5 kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op DJ SBN.
 9. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat DJ SBN tijdens de uitvoering per uur recht heeft op twee consumpties voor rekening van de opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 10. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van DJ SBN ten tijde van de uitvoering van de opdracht.
 11. Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een opdracht te garanderen, is DJ SBN gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met DJ SBN in de overeenkomst genoemde vergoeding.


Artikel 6. Overlast

 1. DJ SBN is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van een maximumaantal decibel aan geluid.
 2. Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of de politie dient de opdrachtgever direct DJ SBN in te lichten ten einde passende maatregelen te treffen.
 3. DJ SBN is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of de politie inzake overlast de opdracht te annuleren of op te schorten.


Artikel 7. Prijzen en betalingen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van DJ SBN prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is DJ SBN gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting.
 4. DJ SBN verzendt na de uitvoering van de opdracht digitaal een factuur aan opdrachtgever voor 100% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding voor de opdracht. Indien er een waarborgsom betaald is, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de factuur.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 30 (dertig) dagen na datum van het verzenden van de factuur zonder dat de opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. DJ SBN heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 7. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan DJ SBN verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan DJ SBN tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 100,- (honderd euro).
 8. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft DJ SBN het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten dan wel te annuleren
 9. In het geval er meer dan één opdrachtgever partij bij de overeenkomst is, is ieder der opdrachtgevers jegens DJ SBN hoofdelijk gebonden aan de Overeenkomst.
 10. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op DJ SBN heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan DJ SBN verschuldigde factuur inzake een opdracht of een deel daarvan.
 11. DJ SBN behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen.


Artikel 8. Annuleringsbepalingen

 1. DJ SBN is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, indien en zodra DJ SBN gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende voorwaarden, waarbij opdrachtgever verplicht is de door DJ SBN gemaakte kosten in verband met opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de overeenkomst vermelde uitkoopbedrag:
  1. In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 90 dagen voor de productiedatum, minimaal 30% van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding.
  2. In geval van uitstel of annulering korter dan 48 uur voor de productiedatum, 50% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 3. Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart DJ SBN volledig voor aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst door opdrachtgever.
 4. DJ SBN is bevoegd een overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te houden het feest waar DJ SBN dient op te treden een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de opdrachtgever en/of zijn gasten dat DJ SBN de overeenkomst niet gesloten zouden hebben indien zij van het werkelijke karakter op de hoogte waren geweest. DJ SBN is in geen geval jegens de opdrachtgever en/of derden gehouden tot vergoeding van schade.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn te voorkoming of beperking van de schade.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of diefstal van zaken, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek, een en ander voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten of DJ SBN.
 3. DJ SBN is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en voor zover als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van DJ SBN. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is DJ SBN nimmer aansprakelijk.
 4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van DJ SBN beperkt tot de voor volledige uitvoering van de opdracht afgesproken of redelijkerwijs te verwachten vergoeding van DJ SBN.
 5. Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient per aangetekende brief aan DJ SBN kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van DJ SBN bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
 6. DJ SBN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van een opdracht. Opdrachtgever dient de schade in dat geval rechtstreeks op de betreffende derde(n)te verhalen.
 7. DJ SBN is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en zekeringen.
 8. Iedere schade toegebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van DJ SBN zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek tijdens een opdracht of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen dagwaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de waarde is vastgesteld.


Artikel 10. Overmacht

 1. Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 2. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor DJ SBN diens verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel onredelijk bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor DJ SBN als overmacht gelden. Onder overmacht wordt mede verstaan: – mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; – een dag van nationale rouw; – overheidsmaatregelen; – werkstaking; – natuurrampen; – het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie DJ SBN voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens DJ SBN.
 3. DJ SBN is, met inachtneming van de bepalingen aangaande meerwerk, in geval van overmacht gerechtigd: a. Hetzij de overeenkomst met de opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een schriftelijke mededeling hiervan aan de opdrachtgever, zonder dat DJ SBN hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt; b. Hetzij, in overleg met de opdrachtgever, de uitvoering van de opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.
 4. Het komen te vervallen van de aanleiding tot de opdracht van de opdrachtgever, te weinig belangstelling, kaartverkoop of aanmeldingen voor een evenement waar de opdracht op van toepassing is, slechte weersomstandigheden, ziekte van door de opdrachtgever buiten DJ SBN om ingehuurde artiest(en), het niet verkrijgen of intrekking van de benodigde vergunningen of ontheffingen etc. vormen geen overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien DJ SBN haar werkzaamheden op de overeengekomen dag niet kan uitvoeren als gevolg van in dit artikel genoemde of overige omstandigheden waardoor de opdracht wordt afgelast, is dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. DJ SBN is alsdan gerechtigd tot invordering van de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.


Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen DJ SBN en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar DJ SBN op dat moment is gevestigd.
 2. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Indien er vragen of opmerkingen zijn betreffende de algemene voorwaarden beantwoorden wij deze graag voor u per mail: info@djsbn.nl